Έντυπα Αιτήσεων και Νομοθεσία

 • 2021 ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - TEE-SEEE-ΝΕΟ 2021 Download
 • ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΣΕΕΕ Download
 • ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Download
 • ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΤΕΕ - ΣΕΕΕ) Download
 • ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΤΕΛΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π. 2002/2015 Download
 • Γνωστοποίηση Πρόθεσης για Παροχή Υπηρεσιών Διασυνοριακά - Άρθρο 52Α Download
 • Αίτηση για Εγγραφή Εργολήπτη 30,00 € - Download
 • Αίτηση για Εγγραφή Εταιρείας 30,00 € - Download
 • Αίτηση για Ειδική Άδεια - Άρθρο 52 30,00 € - Download
 • Δήλωση για Παρουσίαση Μάρτυρος στο Δικαστήριο Download
 • Υπεύθυνη Δήλωση Εκτελεσθέντων Έργων Download
 • Αίτηση Εταιρείας για Διορισμό Τεχνικού Διευθυντή Μη Εγγεγραμμένου Εργολήπτη 30,00 € - Download
 • Αίτηση για Άδεια Ανέγερσης Ιδιόκτητης Κατοικίας 30,00 € - Download
 • Αίτηση για Αναβάθμιση Τάξης Εργολήπτη 30,00 € - Download
 • Αίτηση για Ειδική Άδεια - Άρθρο 33 30,00 € - Download
 • Αίτηση για Διορισμό Τεχνικού Διευθυντή 30,00 € - Download