Έντυπα Αιτήσεων και Νομοθεσία

 • ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΣΕΕΕ Download
 • ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Download
 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 11-2022 Download
 • ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΤΕΛΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π. 2002/2015 Download
 • Δήλωση για Παρουσίαση Μάρτυρος στο Δικαστήριο Download
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 30,00 € - Download
 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 30,00 € - Download
 • ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝ ΔΙΕΥΘ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30,00 € - Download
 • ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ - ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ - ΑΡΘΡΟ 23 30,00 € - Download
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ 30,00 € - Download
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 30,00 € - Download
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΑΡΘΡΟ 33 30,00 € - Download
 • ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΑΡΘΡΟ 52 30,00 € - Download
 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 52 (Α) Download
 • ΕΝΤΥΠΟ ΔΑΥ 2001 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΘΡΟ 18 & 34 Download
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΓΚΠΔ) Download