Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμος του 184(I)/2017

 1. Το Συμβούλιο με την επωνυμία «Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων», έχει ιδρυθεί και συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Νόμου, Ν.29(Ι)/2001-2013. Το Συμβούλιο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με διηνεκή διαδοχή και έχει όλες τις νομικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα νομικά πρόσωπα, έχει τη δική του επωνυμία και τη δική του σφραγίδα και έχει ικανότητα, για σκοπούς εκπλήρωσης των ανατιθεμένων από τον ισχύοντα Νόμο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, να ενάγει και ενάγεται, να αποκτά κυριότητα, να μισθώνει , πωλεί ή άλλως πως διαθέτει ή επιβαρύνει οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία.
 2. Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και άλλα επτά μέλη που διορίζονται μετά από εισήγηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα ονόματα των διοριζομένων στο Συμβούλιο προσώπων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η ημερομηνία της οποίας συνιστά την έναρξη της θητείας τους στο Συμβούλιο. Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής.
 3.  Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του Συμβουλίου Εργοληπτών απορρέουν από τον Νόμο 29(Ι)/2001-2013, βάσει του οποίου έχει εξουσία να ενεργεί κάθε πράξη συντελεστική στην επίτευξη του σκοπού του και ιδιαίτερα – i. Να διενεργεί την εγγραφή των εργοληπτών και να εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά και άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Νόμου ή και των Κανονισμών, ii. Να δημιουργήσει και διατηρεί Μητρώο εγγραφής των εργοληπτών και την κατάταξή τους σε τάξεις, iii. Να διαγράφει από τα μητρώα εγγεγραμμένους εργολήπτες ή να ακυρώνει ή αναστέλλει τα εκδοθέντα σε αυτούς πιστοποιητικά ή άδειες, iv. Να ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επί των εγγεγραμμένων εργοληπτών και να επιβάλλει τις καθοριζόμενες από τον παρόντα Νόμο πειθαρχικές ποινές, v. Να εφαρμόζει την ισχύοντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού
 4. Το Συμβούλιο τηρεί Μητρώο Εργοληπτών, στο οποίο καταχωρείται το όνομα, η διεύθυνση και οποιαδήποτε άλλα χρήσιμα στοιχεία κάθε προσώπου ή εταιρείας που εγγράφεται ως εργολήπτης δυνάμει των διατάξεων του ισχύοντος Νόμου.
 5. Επίσης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το Συμβούλιο διατηρεί νομίμως αρχεία, μεταξύ των οποίων και
  το αρχείο εργοληπτών, στους φακέλους των οποίων διατηρεί στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας και άλλα συναφή, τα οποία επιβάλλονται δυνάμει του ισχύοντος Νόμου, για την εξέταση των αιτημάτων που υποβάλλουν οι αιτητές είτε για εγγραφή στο Μητρώο ως εργολήπτες οικοδομικών ή τεχνικών έργων, είτε για αναβάθμισή τους σε υψηλότερη τάξη.
 6. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ισχύουσας Νομοθεσίας, το Συμβούλιο δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του κατάλογο εγγεγραμμένων εργοληπτών που κατέχουν ανανεωμένη την ετήσια άδειά τους για το τρέχον έτος, ο οποίος επικαιροποιείται κάθε μήνα και στον οποίο, εκτός από το όνομα των εργοληπτών, αναγράφεται η κατάταξή τους από απόψεως πείρας και η ετήσια άδειά τους, η ταχυδρομική διεύθυνσή τους, ο αριθμός τηλεφώνου τους και 2 τηλεομοιότυπου (fax). Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Συμβουλίου είναι προσβάσιμο σε όλους.
 7. Το Συμβούλιο, αναλόγως των αιτημάτων που δέχεται από πρόσωπα για παροχή πληροφοριών, απαντά προφορικά ή γραπτώς με επιστολή ή email και χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε Τέλους. Όλα τα Τέλη που εισπράττονται για έκδοση οποιουδήποτε εγγράφου από το Συμβούλιο, καθορίζονται στους σχετικούς Κανονισμούς Τύπων, Τελών και Επιβαρύνσεων, καθώς και στους Κανονισμούς Οικονομικής Διαχείρισης
 8. Πρόσβαση στα στοιχεία/πληροφορίες/δεδομένα που διατηρούνται στο Αρχείο εργοληπτών, έχουν όλοι οι υπάλληλοι του Συμβουλίου
 9. Ορισμένος αριθμός φακέλων του Αρχείου εργοληπτών που είναι ανενεργοί είτε λόγω διαγραφής των προσώπων – φυσικών ή νομικών- από το Μητρώο εργοληπτών, είτε λόγω φυσικού θανάτου, φυλάσσεται στο Κρατικό Αρχείο για εξοικονόμηση χώρου. Νοείται ότι όταν ζητούνται από αιτητές πληροφορίες από το φυλαχθέν αρχείο, υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής επίταξης αυτού του αρχείου, ώστε να μπορεί το Συμβούλιο να παρέχει τη σχετική πληροφόρηση προς τον αιτητή.